Đăng bởi: ngothebinh | Tháng Một 24, 2016

20160124. KHOÁN CHI CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC

ĐIỂM BÁO MẠNG

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC QUY ĐỊNH KHOÁN CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC quy định …

Lãnh đạo Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ký Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC


Một số điểm đổi mới nổi bật trong cơ chế tài chính này là về phương thức khoán chi. Theo đó, nhà khoa học có thể lựa chọn một trong 2 phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần.Sáng 30/12/2015, lãnh đạo 2 Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ đã ký Thông tư liên tịch số 27, sau hơn 2 năm xây dựng nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) và các Nghị quyết của Chính phủ đối với việc đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

Khoán chi tới sản phẩm cuối cùng áp dụng đối với các nhiệm vụ được xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; số lượng quy mô sản phẩm tạo ra; địa chỉ ứng dụng; có tổng dự toán các khoản chi sửa chữa, mua sắm tài sản, đoàn ra không quá 1 tỉ đồng.

Còn khoán chi từng phần được áp dụng đối với các nhiệm vụ không đủ điều kiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Trong khoán chi từng phần, cơ bản các nội dung kinh phí được thực hiện khoán chi (tiền công, hội thảo, công tác trong nước…); chỉ không khoán chi đối với các nội dung mua nguyên nhiên, vật liệu, phụ tùng chưa được ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, đoàn ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì được chủ động thực hiện các khoản chi theo thực tế phát sinh, không phụ thuộc vào định mức chi và dự toán của từng nội dung chi được duyệt trong tổng số các nội dung chi được giao khoán. Kinh phí giao khoán tiết kiệm do không chi hết được để lại cho tổ chức chủ trì quyết định phương án sử dụng.

Tạm ứng kinh phí được thực hiện theo tiến độ hợp đồng nghiên cứu và phát triển KHCN và thanh toán tạm ứng được căn cứ vào bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện. Kho bạc Nhà nước không kiểm soát chứng từ chi tiết.

Nhiệm vụ được quyết toán một lần sau khi hoàn thành và các bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng. Đối với nhiệm vụ thực hiện trong nhiều năm, hằng năm chỉ cần gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về số kinh phí thực nhận, thực chi.

Cơ chế tài chính này được áp dụng đối với tất cả các công trình đặt hàng nghiên cứu khoa học, công nghệ của Nhà nước, tính từ ngày 15/2/2016, thay thế các nội dung đã quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của liên Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN.

Bộ trưởng Nguyễn Quân và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đều cho rằng Thông tư 27 đã tiếp cận được cơ chế thị trường trong quản lý, đầu tư và sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, là động lực để các nhà khoa học nghiên cứu tạo ra những sản phẩm có giá trị theo đặt hàng của Nhà nước nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc quản lý tài chính.

Trước đây, các quy định về thủ tục, giấy tờ đối với từng hạng mục, từng giai đoạn nghiên cứu rất chặt chẽ, gây khó cho các nhà khoa học khi nhận tạm ứng để thực hiện tiếp hoặc quyết toán công trình thì nay mọi khó khăn này được loại bỏ, cơ quan quản lý Nhà nước chỉ căn cứ vào sản phẩm cuối cùng của công trình để thực hiện tạm ứng, quyết toán”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nói về thuận lợi của Thông tư mới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng “thuận lợi là vậy nhưng không phải nhà khoa học nào cũng có thể làm được” vì khi nhận đơn đặt hàng thì các nhà khoa học phải định hình được sản phẩm khoa học cuối cùng của mình như thế nào trong khi nghiên cứu khoa học luôn có tính rủi ro. Thêm vào đó, việc lập dự toán cho công trình nghiên cứu cũng là thách thức với các nhà khoa học.

Nếu không hoàn thành công trình của mình, nhà khoa học sẽ phải hoàn trả 40% kinh phí Nhà nước đã cấp phát hoặc 100% kinh phí của Nhà nước nếu cơ quan có trách nhiệm xác định được lỗi chủ quan của nhà khoa học.

Nhấn mạnh ý nghĩa đột phá của Thông tư này nhưng Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng vẫn còn nhiều việc mà 2 bộ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, như phổ biến, tập huấn các nội dung của thông tư tới các cơ quan Nhà nước, cơ sở nghiên cứu và các nhà khoa học, xây dựng hồ sơ nghiên cứu khoa học mẫu để kho bạc làm căn cứ thanh toán.

Cùng với Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước, Thông tư liên tịch 27 sẽ đảm bảo đồng bộ quy trình quản lý kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ KHCN bao gồm: lập dự toán, quản lý sử dụng (giao khoán, kiểm soát chi, tạm ứng và thanh toán tạm ứng, kiểm tra, thanh quyết toán).

Được ký kết vào những ngày cuối năm 2015, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng Thông tư 27 sẽ là món quà năm mới tới các nhà khoa học Việt Nam.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 12/2015

 QUY ĐỊNH MỚI TẠO THUẬN LỢI CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CƯU KHOA HỌC

Bài của LÂM HOÀN/.customs.gov.vn 7/1/2016

Ngày 30/12/2015, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ký ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC (gọi tắt là Thông tư 27) quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) sử dụng ngân sách nhà nước. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/2/2016, thay thế các nội dung đã quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của liên Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KHCN.

Thông tư 27 là kết quả của sự cụ thể hóa quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ để xây dựng các hành lang pháp lý đồng bộ cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học chủ động thực hiện hoạt động nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước chỉ kiểm soát dựa trên các kết quả cuối cùng của nhiệm vụ KH&CN đã được Hội đồng khoa học chuyên ngành xác định và đánh giá, nghiệm thu. Thông tư 27 có một số điểm đổi mới nổi bật về cơ chế tài chính đối với hoạt động KHCN.

Thứ nhất: Về phương thức khoán chi và sử dụng kinh phí khoán

Đây là điểm nổi bật nhất của Thông tư 27. Nhiệm vụ KHCN được khoán chi theo một trong hai phương thức: Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần. 

Khoán chi tới sản phẩm cuối cùng áp dụng đối với các nhiệm vụ được xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; số lượng quy mô sản phẩm tạo ra; địa chỉ ứng dụng; có tổng dự toán các khoản chi sửa chữa, mua sắm tài sản, đoàn ra không quá 1 tỉ đồng. 

Còn khoán chi từng phần được áp dụng đối với các nhiệm vụ không đủ điều kiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Trong khoán chi từng phần, cơ bản các nội dung kinh phí được thực hiện khoán chi (tiền công, hội thảo, công tác trong nước…); chỉ không khoán chi đối với các nội dung mua nguyên nhiên, vật liệu, phụ tùng chưa được ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, đoàn ra. 

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì được chủ động thực hiện các khoản chi theo thực tế phát sinh để đáp ứng yêu cầu khoa học của nhiệm vụ, không phụ thuộc vào định mức chi và dự toán của từng nội dung chi được duyệt trong tổng số các nội dung chi được giao khoán. Kinh phí giao khoán tiết kiệm do không chi hết được để lại cho tổ chức chủ trì quyết định phương án sử dụng.

Thứ hai: Tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí

Thông tư 27 quy định, tạm ứng kinh phí được thực hiện theo tiến độ hợp đồng nghiên cứu và phát triển KH&N; thanh toán tạm ứng được căn cứ vào bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện. Kho bạc Nhà nước không kiểm soát chứng từ chi tiết. 

Liên quan đến quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ được quyết toán một lần sau khi hoàn thành và các bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng; đối với nhiệm vụ thực hiện trong nhiều năm, hàng năm chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì chỉ cần gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về số kinh phí thực nhận, thực chi. 

Việc lập dự toán cho công trình nghiên cứu cũng là thách thức với các nhà khoa học. Nếu không hoàn thành công trình của mình, nhà khoa học sẽ phải hoàn trả 40% kinh phí Nhà nước đã cấp phát hoặc 100% kinh phí của Nhà nước nếu cơ quan có trách nhiệm xác định được lỗi chủ quan của nhà khoa học. 

Như vậy, cùng với tiến trình đổi mới từ khâu xây dựng định mức, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN  có sử dụng NSNN quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN ngày 22/4/2015, việc đổi mới cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ KHCN theo Thông tư 27 sẽ đảm bảo đồng bộ quy trình quản lý kinh phí từ NSNN để thực hiện nhiệm vụ KHCN bao gồm: lập dự toán, quản lý sử dụng (giao khoán, kiểm soát chi, tạm ứng và thanh toán tạm ứng, kiểm tra, thanh quyết toán). 

Đồng thời, Thông tư 27 với những quy định mới của mình đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ phát triển các hoạt động nghiên cứu KHCN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: